Dobrovolný svazek obcí Orlice

Dnes je 11.12.2018 a svátek má Dana

Menu:

Podpora svazků obcí Královéhradeckého kraje

Dobrovolný svazek obcí Orlice v roce 2017 získal z grantu Podpora svazků obcí Královéhradeckého kraje dotaci ve výši 44.000,- Kč. V rámci projektu byl zajištěn odborný servis s poradenstvím a profesionální zázemí pro 17 obcí DSO Orlice - Borovnice, Častolovice, Čestice, Doudleby nad Orlicí, Hřibiny-Ledská, Chleny, Kostelec nad Orlicí, Kostelecké Horky, Krchleby, Lhoty u Potštejna, Olešnice, Potštejn, Svídnice, Tutleky, Vrbice, Záměl a Zdelov.

Po reformě veřejné správy v roce 2002, kdy byly zrušeny okresní úřady a jejich kompetence v oblasti státní správy byly dílem rozděleny na tzv. obce III. stupně (ORP – obec s rozšířenou působností) pověřené výkonem státní správy a dílem na krajské úřady. Po ukončení činnosti okresních úřadů lze zaznamenat oslabení poradenského a informačního servisu, který byl malým obcím poskytován.

Zvýraznila se tak „osamělost“ malých obcí a jejich nedostatečné odborné zázemí pro zajišťování efektivní správy svěřeného území. Řada obcí vnímá servis poskytovaný obcí s rozšířenou působností jako nedostatečný. Otvírá se tak prostor pro dobrovolnou spolupráci obcí při zajištění expertního servisu pro iniciaci rozvoje svého území.

Management rozvoje DSO Orlice byl zajištěn prostřednictvím vedení svazku (předseda a místopředseda, Výbor a Shromáždění starostů) účetní, externího manažera, který měl na starosti rozvoj daného území.

Manažer ve spolupráci s Výborem DSO zajišťoval vyhledávání dotačních titulů (POV KHK, granty KHK, státní programy (MMR ČR, MZe ČR apod.) pro jednotlivé obce svazku, pravidelně se účastnil zasedání svazku (Výbor DSO Orlice a Shromáždění starostů DSO Orlice), dále zajišťoval a koordinoval následnou udržitelnost projektu „Cyklostezka Čestice-Častolovice-Kostelec nad Orlicí“ a „Vodácká řeka Orlice“ podpořené z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Manažer kromě toho organizačně zajišťuje chod mikroregionu, a to především návrhy usnesení výborů, shromáždění a poradních orgánů mikroregionu, je zodpovědný za přípravu podkladových materiálů k projednání, poskytuje informace o činnosti mikroregionu a je zodpovědný za přípravu vyhodnocení činnosti mikroregionu a jeho schválení na výborech a shromážděních.

Externí manažer měl na starosti přípravu mikroregionálních projektů, koordinaci zadávání a řešení aktivit a činností s externími zpracovateli. Svazek využil příležitost a získal dotaci na pořízení kompostérů z OPŽP 2014-2020. Jedná se o iniciátora a konzultanta celého území, který spolupracuje s obcemi, RTIC o.p.s. a MAS NAD ORLICÍ. Zprostředkovává také informace nejen o dění v mikroregionu, ale i informace z oblasti zadávání veřejných zakázek, Centrálního registru oznámení v souvislosti s účinností zákona o střetu zájmů. Neméně zajímavým tématem byly informace k povinnosti obce zřídit funkci tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU.

Předcházení vzniku BRKO v obcích DSO ORLICE 

Biologicky rozložitelný komunální odpad (dále jen „BRKO“) tvoří 30 - 50 % podíl ve směsném komunálním odpadu (dále jen „SKO“).

Se vstupem do Evropské unie se ČR zavázala snížit množství bioodpadů ukládaných na skládky. Již v roce 2010 měla ČR snížit množství bioodpadů na skládkách o 25 %, v roce 2013 o 50 % a v roce 2020 o 65 % ve srovnání s množstvím v roce 1995. Česká republika své závazky neplní a hrozí jí tak pokuty v řádech miliard Kč. Kraje, města, obce a samotní občané tak mohou svým odpovědným přístupem nejen přispět k odvrácení těchto zbytečných penalizací, ale také k mnoha dalším přínosům, které separované nakládání s BRKO přináší.

Obce udělaly mezi občany veřejný průzkum o zájmu obyvatel k zapojení do odděleného sběru BRKO. Výsledky ankety ukázaly, že spousta domácností v obcích projevila zájem o domácí kompostování. Z tohoto důvodu rozhodla zastupitelstva obcí o nákupu domácích kompostérů, které budou rozdány mezi občany obcí.

V rámci projektu bylo pořízeno:
1. Kompostér o objemu 1050 l - 315 kusů
2. Kompostér o objemu 800 l - 180 kusů
3. Kompostér o objemu 445 l - 500 kusů

Domácí kompostéry byly umístěny do jednotlivých domácností (k rodinným domům). Veškerý vzniklý kompost bude sloužit samotným občanům pro jejich vlastní potřebu.

Cílem projektu je nakládání s BRKO formou zavedení efektivního systému odděleného sběru BRKO na území obcí DSO Orlice a partnerské obce Polom a jejich následné využití v podobě tzv. domácího kompostování za účelem snížení podílu BRKO v SKO.


Cheap Omega Replica Swiss Replica Watches Omega Replica w